ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com

ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อมงคล

ชื่อมงคล เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่เกิด จนกระทั่งแม้ลาจากโลกนี้ไป ชื่อของคนดีก็ยังจาลึกไว้ในความทรงจำของผู้คน คุณพ่อคุณแม่จึงต่างจัดเตรียมชื่อให้กับลูกน้อยของตนเองตั้งแต่ยังไม่ออกจากครรภ์เลยทีเดียว บ้างให้พระท่านตั้งให้ บ้างให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านตั้งให้ บ้างคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เอง นั้นแสดงถึงความสำคัญของชื่อที่มีต่อคนเราเสมอมา ในการตั้งชื่อมงคลในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบที่หลากหลายครับ ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็มีหลักยึดถือปฏิบัติที่แตกต่างกันตามถิ่นที่อยู่ และความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยทั้งหมดต่างต้องการให้เกิดความเป็นสิริมงคล เป็นที่นิยมยกย่อง และความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นหลัก ถึงแม้ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อจะได้รับการศึกษา และสั่งสอนกันสืบมาตั้งแต่โบราณ หากแต่ไม่มีการกำหนดชื่อเรียกอย่างเป็นมาตรฐาน บ้างเรียก"ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ" บ้างเรียก"วิชานามลักษณ์" บ้างเรียก"นามศาสตร์" แล้วแต่ผู้ศึกษา และได้รับการประสิทธิประสาทวิชามา ในที่นี้ผมขอเรียกว่า "นามศาสตร์" อันหมายถึงศาสตร์ที่นำมาประกอบเพื่อการตั้งชื่อ เพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับ


เมื่อพิจารณานามศาสตร์ที่มีการเขียนเป็นตำรา หรือคู่มือตั้งชื่อที่พบในร้านหนังสือต่าง ๆ จะใช้หลักของภูมิทักษา (หรือทักษาปกรณ์, มหาทักษา) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานเริ่มต้น หากจะแตกแขนงออกเป็นศาสตร์ต่าง ๆ เช่น เลขศาสตร์ ตุ๊กตาไขนาม เป็นต้น ก็ยังคงอิงพื้นฐานจากหลักของภูมิทักษาทั้งสิ้น (ซึ่งเมื่อศึกษาลึกลงไป จะพบว่าพื้นฐานจะมาจากดาวสิบดวงในโหราศาสตร์ไทยทั้งนั้น) จากการที่ผมได้ศึกษาค้นคว้า "นามศาสตร์" มากกว่า 23 ปี พบว่าชีวิตจะมั่งมี หรือประสบเหตุร้ายนั้น มิได้อยู่ที่ "อักษรกาลกิณี" เท่านั้น หากแต่อยู่ที่อิทธิพลของพลังดาวเป็นสำคัญ ซึ่งศาสตร์ต่าง ๆ นั้นมีจุดเด่น จุดดีที่แตกต่างกันในการคำนวณหาพลังดาวที่เป็นสิริมงคลแก่เจ้าชะตา ผมจึงใคร่ขอสรุปเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษาเพื่อคุณจะได้ตรวจสอบได้ว่า ชื่อที่คุณใช้อยู่นั้นดีร้ายประการใด จักได้มั่นใจและแก้ไขได้ถูกจุด ทั้งนี้อย่าลืมว่าชื่อที่จะใช้นั้นควรเป็นชื่อที่เหมาะสมและถูกต้องทั้งในหลักโหราศาสตร์ และหลักโลกศาสตร์ (หลักความเป็นจริง: มีความหมาย ไม่ผิดหลักภาษา) ครับ เพราะชื่อที่ดีนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่ง ดั่งมีคำกล่าวไว้ว่า

"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
ผู้ก่อตั้งและโหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
 • ภูมิทักษา

  หลักภูมิทักษา หรือทักษาปกรณ์ หรือมหาทักษา นั้นเป็นหลักการตั้งชื่อที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่โบราณ เพราะเข้าใจได้ง่าย เพียงอาศัยวันเกิดเป็นหลักในการตั้งชื่อ โดยเชื่อกันว่า มนุษย์ประกอบด้วยองค์ 8 ประการ เรียกว่า ทักษา โดยมีประจำตัวอยู่กันทุกคน ซึ่งทักษาเหล่านั้นจะส่งผลให้คนแต่ละคนมีความเป็นอยู่ และอำนาจวาสนาแตกต่างกันไปตามกำลังของดาวแต่ละดวง ทักษาประกอบด้วย บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ซึ่งในภูมิแต่ละภูมิของทักษามีอักษรประจำทักษาอยู่ การตั้งชื่อตามหลักภูมิทักษานั้นเป็นพื้นฐานของการตั้งชื่อที่ไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง อ่านต่อ
 • เลขศาสตร์

  กล่าวว่าในแต่ละอักษรต่างมีค่าตัวเลข หรือกำลังประจำอักษร เมื่อนำมารวมกันจะได้ค่าต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายดีร้ายต่างกัน หลักการตั้งชื่อตามเลขศาสตร์จึงถูกนำมาใช้ประกอบในการตั้งชื่ออยู่เสมอ โดยหลักเลขศาสตร์นี้สามารถใช้ได้กับทั้งการตั้งชื่อ และนามสกุล เพราะนอกจากการตั้งชื่อให้มีกำลังของเลขที่ดีแล้ว การตั้งนามสกุล และผลรวมของชื่อกับนามสกุลให้มีกำลังเลขที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นการใช้หลักเลขศาสตร์ตรวจสอบชื่อจะช่วยให้ได้ชื่อที่ดีมากยิ่งขึ้น อ่านต่อ
 • อายตนะ 6

  กล่าวว่ามนุษย์เรามีประสาทสัมผัส 6 อย่างคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สำหรับรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อารมณ์ความรู้สึก อันส่งผลถึงบุคลิกลักษณะ อุปนิสัยใจคอของคนผู้นั้น อายตนะ 6 ของแต่ละบุคคลสามารถถอดค่าตัวเลขได้จากกำลังดาวของแต่ละตัวอักษรที่อยู่ในชื่อ นำมาคำนวณเพื่อให้ได้ตัวเลขอันจะบ่งบอกถึงอายตนะ 6 ของบุคคลนั้น ๆ อ่านต่อ
 • ตุ๊กตาไขนาม

  ตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากการพยากรณ์ชะตาชีวิตทั่วไปแล้ว การตั้งชื่อแบบตุ๊กตาไขนามก็เป็นที่ศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของชาวมอญที่ได้รับการยอมรับ และให้ประโยชน์เป็นอย่างมากในการตั้งชื่อควบคู่กับศาสตร์อื่น ๆ หลักตุ๊กตาไขนามนี้อาศัยการพิจารณาจากปีเกิดเป็นสำคัญ นำมาคำนวณ และกำหนดลงจุดต่าง ๆ ของตุ๊กตา อันได้แก่ ศรีษะ แขน เอว ขา ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีความหมายประจำตำแหน่ง การทำนายในศาสตร์นี้จะเป็นการตรวจสอบว่า ชื่อดังกล่าวว่าส่งผลให้ชะตาชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นเช่นไร หรือมีบุคลิกลักษณะอย่างไร อ่านต่อ
 • ดาววาสนา

  ดวงดาวมีด้วยกันสองประเภท คือ ดาวศุภเคราะห์ กับดาวบาปเคราะห์ ซึ่งต่างส่งเสริม เกื้อหนุน ขัดแย้ง และทำลายซึ่งกันและกัน ดาววาสนา เป็นการคำนวณหาค่าดาววาสนาจากค่ากำลังดาวที่ได้จากหลักเลขศาสตร์อีกขั้นหนึ่ง นำมาเปรียบเทียบกับดาวคู่มิตร และดาวศัตรู เพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ และดวงชะตาของเจ้าของชื่อว่าเหมาะสม ส่งเสริม หรือขัดแย้งกัน อ่านต่อ
 • อังคะวิชา-มหาภูติ

  ศาสตร์อังคะวิชา-มหาภูติเป็นศาสตร์การตั้งชื่อที่นำปีเกิดมาคำนวณ เพื่อหาตำแหน่งของดวงดาว เชื่อมโยงกับหมวดอักษร เพื่อให้ได้ชื่อที่มีอักษรในตำแหน่งที่ดวงดาวส่งผลดี เป็นดาวคู่มิตรแก่ดวงชะตาของเจ้าของชื่อ นอกจากบ่งบอกถึงชะตาชีวิตของเจ้าของชื่อแล้วยังบ่งบอกถึงบุคลิคลักษณะอีกด้วย คล้ายกับหลักภูมิทักษา แต่มีความแตกต่างในการคำนวณ อ่านต่อ
 • ผูกดวงลัคนา

  กล่าวว่าแม้ฝาแฝดที่เกิดตามกันมายังมีดวงชะตาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้มีผลมาจากดวงดาวที่โคจรในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การผูกดวงลัคนาเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่ต้องอาศัยความรู้ และประสบการณ์ทางโหราศาสตร์ไทย ในการผูกดวงของบุคคลนั้น ๆ สามารถทำนายวิถีชีวิต และอุปนิสัยของเจ้าชะตาได้ รวมถึงการตั้งชื่อที่นำมาประยุกต์ใช้โดยอาศัยดาวที่ให้คุณมาเสริมสร้างชะตาชีวิต และหลีกเหลี่ยงดาวที่ให้โทษเพื่อบรรเทาเคราะห์กรรม อ่านต่อ