ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com

ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อมงคล : อายตนะ 6

โบราณาจารย์กล่าวว่า "อายตนะ ๖" นั้นมีอิทธิพลที่ส่งผลถึงเจ้าชะตา โดยในทางธรรมะ อายตนะ แปลว่า เครื่องรู้และสิ่งที่รับรู้ อายตนะ ๖ จึงได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเครื่องรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ของตัวเราเอง ซึ่งส่งผลต่อลักษณะจิตใจของเจ้าชะตา และความรู้สึกของบุคคลรอบข้างที่มีต่อเจ้าชะตา ซึ่งอายตนะ ๖ จะเป็นการถอดค่าตัวเลขจากกำลังพระเคราะห์ของดาวต่าง ๆ โดยใช้หลักการพื้นฐานเดียวกับหลักภูมิทักษา ดังนี้


ดาว อักษรประจำวัน กำลังพระเคราะห์ ค่าตัวเลข
อาทิตย์ อ และสระทั้งหมด (ยกเว้น -ั และ -์) *
จันทร์ ก ข ค ฆ ง ๑๕ ๑๕
อังคาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ๑๗ ๑๗
พฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ๑๙ ๑๙
ศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ ฮ ๒๑ ๒๑
เสาร์ ด ต ถ ท ธ น ๑๐ ๑๐
ราหู ย ร ล ว ๑๒ ๑๒

* การคำนวณของบางตำราสระจะหมายถึงสระทั้งหมด แต่การคำนวณในเว็บไซต์ Thaibabyname.com เราเลือกใช้สระเฉพาะ อะ, อา, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ ครับ ซึ่งทำให้ค่าอายตนะ 6 อาจคำนวณออกมาไม่เท่ากันได้


ในการคำนวณนั้นให้นำตัวอักษรในชื่อแตกออกเป็นอักษร โดยคำนวณแยกกันเหมือนหลักเลขศาสตร์ แต่จะคำนวณเพื่อให้ได้เลขตัวเดียว จะได้ค่าอายตนะ ๖ ที่นำมาทำนายครับ โดยส่วนใหญ่แล้วอายตนะ ๖ นิยมใช้ในการคำนวณเฉพาะชื่อครับ หากคุณจะใช้ในการคำนวณนามสกุล และผลรวมของชื่อและนามสกุลเช่นเดียวกับหลักเลขศาสตร์ก็ได้ครับ
(สำหรับบริการของ Thaibabyname.com ผมเลือกคำนวณเฉพาะชื่อครับ)


ตัวอย่าง
ปิยปราชญ์ = ป + -ิ + ย + ป + ร + า + ช + ญ + -์
= ๑๙ + ๖ + ๑๒ + ๑๙ + ๑๒ + ๖ + ๘ + ๘
= ๙๐ = ๙ + ๐
=
วัจนะประสิทธิ์ = ว + -ั + จ + น + -ะ + ป + ร + ะ + ส + -ิ + ท + ธ + -ิ + -์
= ๑๒ + ๘ + ๑๐ + ๖ + ๑๙ + ๑๒ + ๖ + ๒๑ + ๖ + ๑๐ + ๑๐ + ๖
= ๑๒๖ = ๑ + ๒ + ๖
=
ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์ = ๙ + ๙
= ๑๘ = ๑ + ๘
=

อายตนะ ๖ เป็นศาสตร์เบื้องต้นที่สะดวกต่อการคำนวณเช่นเดียวกับเลขศาสตร์ สามารถใช้เสริมในการตั้งชื่อได้เป็นอย่างดีครับ คุณสามารถตรวจสอบชื่อ - นามสกุลของคุณว่าถูกต้องตามหลักอายตนะ ๖ หรือไม่ได้ที่ วิเคราะห์ชื่อ - นามสกุล

"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
ผู้ก่อตั้งและโหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543