ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com

ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อมงคล : ภูมิทักษา

"ภูมิทักษา" เป็นหลักการตั้งชื่อตามอักษรวันเกิดซึ่งคนไทยทั่วไปนิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนดให้การเวียนทางทักษิณาวัฏ หรือการเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นมงคลในการประกอบพิธีต่าง ๆ นั้น จึงได้ถือกำเนิดเป็น "แผนภูมิทักษา" ขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น ๘ ช่องตามทิศทั้ง ๘ คือ บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ประจิม พายัพ อุดร และอีสาน โดยเริ่มจาก ๑ แล้วเวียนทักษิณาวัฏไปทางหมายเลข ๒ ๓ ๔ ๗ ๕ ๘ และ ๖ ตามลำดับ


ทั้งนี้ "ทักษา" หมายถึงอัฏฐเคราะห์ หรือพระเคราะห์ทั้ง ๘ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และพระศุกร์ ตามลำดับตัวเลขข้างต้น โดยเทวดาหรือเทพแต่ละองค์ต่างเป็นผู้รักษาทิศต่าง ๆ ประจำทิศซึ่งเป็นที่เกิด กล่าวคือ พระอาทิตย์เกิดทิศอีสาน พระจันทร์เกิดทิศอาคเนย์ พระอังคารเกิดทิศทักษิณ พระพุธเกิดทิศหรดี พระเสาร์เกิดทิศประจิม พระพฤหัสบดีเกิดทิศพายัพ พระราหูเกิดทิศ อุดร และพระศุกร์เกิดทิศอีสาน


นอกจากนั้นโบราณาจารย์ก็ได้แบ่งตัวอักษรเข้ากับตำแหน่งพระเคราะห์ทั้ง ๘ เป็น ครุฑนาม พยัคฆนามสีหนาม โสณนาม นาคนาม มุสิกนาม คชนาม และอัชนาม ดังปรากฏโครงสี่สุภาพกล่าวไว้ว่า

    อาทิตย์นามครุฑท้าว ปักษี
จันทรนามพยัคฆี เบียฑเนื้อ
อังคารกล่าวนามมี สิงหราช
พุธสุนัขโดยเชื้อ ชาตินั้น เป็นนาม
    พฤหัสบดิ์มุสิกนี้ นามหนู
ศุกร์อัชนามสู แพะพี้
พระเสาร์อิศรเอกงู นามนาค
อสุรินทร์ท่านชี้ คชช้าง นามแถลง
(อ้างอิง: หนังสือโลกธาตุ โดยพระสารประเสริฐ)

หากนำพระเคราะห์ ทิศ และนามประจำวันทั้งหมดมาประกอบกัน ก็จะแสดงได้ดังภาพต่อไปนี้

ตารางภูมิทักษา

ที่กล่าวข้างต้นเป็นที่มาของแผนภูมิทักษาที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน อาจเข้าใจยากนิดหน่อยนะครับ แต่อยากให้ทราบเป็นความรู้ไว้ ทั้งนี้หลักการนับวันตามทักษา ให้นับเวียนขวาเสมอ (ตามเข็มนาฬิกา) กล่าวคือ ใช้วันเกิดเริ่มต้นนับเป็น "บริวาร" เสมอ ตามทักษาดังนี้


บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี


โดยในแต่ละทักษามีความหมายดังนี้ความหมายของทักษา
บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย
อายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา
เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว
ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า
มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ
มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้าย
จากแผนภูมิให้เริ่มนับดังนี้
เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ อ และสระทั้งหมด เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันจันทร์ ก ข ค
ฆ ง
เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันอังคาร จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันพุธกลางวัน ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันเสาร์ ด ต ถ
ท ธ น
เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันราหูหรือพุธกลางคืน ย ร ล ว เป็นบริวาร

ทั้งนี้การนับวันตามแบบโหราศาสตร์ไทย และแบบสากลมีความแตกต่างกันครับ โดยการนับแบบโหราศาสตร์ไทยจะถือเอาเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงเวลาพระอาทิตย์ตกเป็นเวลากลางวัน และเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นใหม่เป็นเวลากลางคืน รวมเป็นหนึ่งวัน ตามหลักนี้จึงถือว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเป็นวันใหม่ แต่เวลากลางคืนก่อนรุ่งสว่างยังคงเป็นส่วนของวันก่อน ดังนั้นจะเริ่มนับวันใหม่ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. (๖ โมงเช้า) ซึ่งหากจะตั้งชื่อให้ตรงกับวันให้พิจารณาถึงวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยด้วยครับ และที่พิเศษคือ วันพุธจะมีพระเคราะห์ครองเป็น ๒ ระยะ คือแบ่งออกเป็นพระพุธ (พุธกลางวัน) นับตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. - ๑๗.๕๙ น. และพระราหู (พุธกลางคืน) นับตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น. - ๐๕.๕๙ น.ของวันถัดไปครับ


ตามธรรมเนียมแต่โบราณกล่าวไว้ในหลายตำราเกี่ยวกับวรรคอักษรที่นำมานำหน้าชื่อ เวลาตั้งชื่อนิยมใช้อักษรในวรรคเดช หรือวรรคมนตรีมานำหน้าชื่อเพศชาย และใช้อักษรในวรรคศรี หรือวรรคมนตรี/มานำหน้าชื่อเพศหญิง ปัจจุบันจะเลือกใช้อักษรในวรรคใดนำหน้าก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญแก่วรรคเดช วรรคศรี และวรรคมนตรีอยู่ แต่จะมีการใช้วรรคมูละบ้าง โหราจารย์บ้างท่านกล่าวว่าควรให้ความสำคัญกับการเงินการทอง ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน (โดยส่วนตัวผมให้ความสำคัญกับวรรคเดช วรรคศรี เพราะถือว่าเป็นคุณติดตัวครับ คนดีมีสิริมงคลติดตัว ไปไหนผู้ใหญ่ท่านจะอุปถัมภ์ค้ำชู เดี๋ยวหน้าที่การงาน การเงินก็ตามมาเอง) อย่างไรสำคัญห้ามนำเอาอักษรในวรรคกาลกิณีมาใช้ในการตั้งชื่อครับ กล่าวคือ


เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
เด็กที่เกิดวันจันทร์ ห้ามใช้อักษร อ และสระทั้งหมด
เด็กที่เกิดวันอังคาร ห้ามใช้อักษร ก ข ค
ฆ ง
เด็กที่เกิดวันพุธกลางวัน ห้ามใช้อักษร จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้อักษร ด ต ถ
ท ธ น
เด็กที่เกิดวันศุกร์ ห้ามใช้อักษร ย ร ล ว
เด็กที่เกิดวันเสาร์ ห้ามใช้อักษร ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
เด็กที่เกิดวันราหูหรือพุธกลางคืน ห้ามใช้อักษร บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม

สำหรับครุฑนาม หรืออักษรประจำวันอาทิตย์นั้น ให้อนุโลมให้ใช้ ไม้หันอากาศ (-ั) และเครื่องหมายทัณฑฆาต (การันต์, -์) ได้ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ซึ่งตรงกับอักษรวรรคกาลกิณี


เพื่อความสะดวก ผมได้สรุปเป็นตาราง โดยแบ่งอักษรตามวันเกิดให้กับคุณ ดังนี้

วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
อาทิตย์ อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
จันทร์ ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
อังคาร จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
พุธ ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
พฤหัสบดี บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
ศุกร์ ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
เสาร์ ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ราหู ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม

ภูมิทักษาเป็นศาสตร์เบื้องต้นที่ง่ายต่อการศึกษา ควรยึดเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการตั้งชื่อครับ คุณสามารถตรวจสอบชื่อ - นามสกุลของคุณว่าถูกต้องตามหลักภูมิทักษาหรือไม่ได้ที่ วิเคราะห์ชื่อ - นามสกุล

"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
ผู้ก่อตั้งและโหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543