ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com

ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อมงคล : เลขศาสตร์

"เลขศาสตร์" เป็นศาสตร์ว่าด้วยตัวเลขที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถนำไปปรับใช้กับเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ เช่น เลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และรวมถึงการตั้งชื่อ ที่มีการถอดค่าตัวอักษรออกมาเป็นตัวเลขตามค่ากำลังดาว ดังนี้-า
อำ

ฤา
-่
-ุ

เ-
แ-
-้
-ู
-๋

-ะ
โ-
-ั
-ิ

-ึ
ใ--ี
-ื
-๊

-็


ไ-
-์

ในการคำนวณนั้นให้นำตัวอักษรในชื่อ และนามสกุลแตกออกเป็นอักษร โดยคำนวณแยกกันนะครับ จากนั้นจึงนำค่าที่ได้มารวมกันอีกครั้งจะได้ค่ากำลังดาว ๓ ส่วน คือ ๑.ค่ากำลังดาวของชื่อตัว ๒.ค่ากำลังดาวของนามสกุล และ๓.ผลรวมค่ากำลังดาวของชื่อตัว และนามสกุล


หากผลรวมที่ได้มีค่ามากกว่า ๑๐๐ ขึ้นไป ให้คำนวณดังนี้
๑. ถ้าเลขตั้งแต่ ๑๐๑ - ๑๐๙ ให้ตัดเลบ ๐ ตรงกลางออก แล้วอ่านเฉพาะเลขตัวหน้า และเลขตัวหลัง เช่น เลข ๑๐๔ ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ ๑๔ เลข ๑๐๙ ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ ๑๙ เป็นต้น
๒. ถ้าเลขตั้งแต่ ๑๑๐ ขึ้นไป ให้อ่านเฉพาะ ๒ ตัวท้าย เช่น เลข ๑๑๕ ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ ๑๕ เลข ๑๒๔ ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ ๒๔ เป็นต้น


ตัวอย่าง
ปิยปราชญ์ = ป + -ิ + ย + ป + ร + า + ช + ญ + -์
= ๒ + ๔ + ๘ + ๒ + ๔ + ๑ + ๒ + ๔ + ๙
= ๓๖
วัจนะประสิทธิ์ = ว + -ั + จ + น + -ะ + ป + ร + ะ + ส + -ิ + ท + ธ + -ิ + -์
= ๖ + ๔ + ๖ + ๕ + ๔ + ๒ + ๔ + ๔ + ๗ + ๔ + ๑ + ๔ + ๔ + ๙
= ๖๔
ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์ = ๓๖ + ๖๔
= ๑๐๐

ในการอ่านค่าที่ได้จากการคำนวณตามหลักเลขศาสตร์นั้นให้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนเช่นเดียวกัน โดยมีอิทธิพลแตกต่างกัน ดังนี้

ชื่อตัว มีอิทธิพล 40% บ่งบอกพื้นดวงชะตา นิสัยใจคอ และโชควาสนา
นามสกุล มีอิทธิพล 40% บ่งบอกพื้นฐานวงศ์ตระกูล ทุนทรัพย์ กรรมเก่า
ชื่อตัว + นามสกุล มีอิทธิพล 20% บ่งบอกภาพรวมของชีวิต สุขทุกข์ ลาภยศ การงาน

ดังนั้นในการอ่านค่ากำลังดาวจากหลักเลขศาสตร์จำเป็นต้องพิจารณาถึงค่ากำลังดาวของชื่อตัว และผลรวมค่ากำลังดาวของชื่อตัว และนามสกุลเป็นสำคัญ หากพบว่าค่ากำลังดาวที่ได้นั้นเป็นเลขดีแต่มีส่วนเสียเพียงเล็กน้อย ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อให้ยุ่งยาก ให้เลือกปรับแก้ไขที่ตนเอง และวิถีการดำเนินชีวิตก็เป็นพอครับ จุดสำคัญควรระวังเลขที่อันตราย มีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเคราะห์ภัยร้ายแรงมากกว่า เช่น เลข ๒๗ ๒๙ ๓๐ เป็นต้น


เลขศาสตร์เป็นศาสตร์เบื้องต้นที่สะดวกต่อการคำนวณ มีความแม่นยำสูง สามารถใช้เสริมในการตั้งชื่อได้เป็นอย่างดีครับ คุณสามารถตรวจสอบชื่อ - นามสกุลของคุณว่าถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์หรือไม่ได้ที่ วิเคราะห์ชื่อ - นามสกุล

"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
ผู้ก่อตั้งและโหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543