ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com

การติดต่อราชการเมื่อเด็กคลอด

การแจ้งเกิด


เมื่อมีเด็กเกิด ควรแจ้งชื่อเด็กที่เกิดตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อบุคคล ให้พร้อมกับการแจ้งเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิดต่อนายทะเบียนในท้องที่ โดยยื่นเอกสารต่อฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสารที่จำเป็น
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง (บิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน)
 • หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล(ถ้ามี)
แบบฟอร์มที่ใช้
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร จำนวน 2 หน้า
  [1] [2] (ตัวอย่าง)
  - แบบพิมพ์ที่พิมพ์ผ่าน Internet เพื่อนำไปยื่นขอรับบริการ ต้องเป็นกระดาษปอนด์สีขาว ขนาด A4
  - เมื่อพิมพ์ออกมาแล้ว ต้องอ่านได้ใจความตามแบบพิมพ์ ถ้าใช้เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต ( InkJet ) ให้นำแบบพิมพ์ที่ได้ไปถ่ายเอกสารเพื่อใช้งาน
ขั้นตอนในการติดต่อ
 • ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด
 • นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมอบสูติบัตร ตอนที่1 และสำเนาทะเบียนบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง

การแจ้งเกิดเกินกำหนด


ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด 15 วัน ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิดต่อนายทะเบียนในท้องที่ โดยยื่นเอกสารต่อฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสารที่จำเป็น
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง (บิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน)
 • หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล(ถ้ามี)
 • พยานบุคคลที่ให้การรับรอง และบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายของบุคคลที่ขอแจ้งการเกิด 1 รูป (กรณีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์)
แบบฟอร์มที่ใช้
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร จำนวน 2 หน้า
  [1] [2] (ตัวอย่าง)
  - แบบพิมพ์ที่พิมพ์ผ่าน Internet เพื่อนำไปยื่นขอรับบริการ ต้องเป็นกระดาษปอนด์สีขาว ขนาด A4
  - เมื่อพิมพ์ออกมาแล้ว ต้องอ่านได้ใจความตามแบบพิมพ์ ถ้าใช้เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต ( InkJet ) ให้นำแบบพิมพ์ที่ได้ไปถ่ายเอกสารเพื่อใช้งาน
ขั้นตอนในการติดต่อ
 • ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด
 • นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแล้วเปรียบเทียบคดีความผิด และสอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา ให้ทราบสาเหตุที่ไม่แจ้งการเกิดภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่บิดา หรือมารดาไม่อาจให้ถ้อยคำในการสอบสวนได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุดังกล่าวไว้
 • นายทะเบียนนำเสนอนายอำเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุมัติออกสูติบัตร และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านต่อไป

อ้างอิง:
- สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง http://www.dopa.go.th
- สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) http://www.thaigov.net

"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
ผู้ก่อตั้งและโหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543