ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ เปลี่ยนชื่ออย่างผู้รู้จริง // Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ เปลี่ยนชื่ออย่างผู้รู้จริง // Thaibabyname.com


  
ตั้งชื่อ - ตั้งชื่อลูก    ตั้งชื่อมงคลให้เพศชาย ตั้งชื่อมงคลให้เพศหญิง    
  ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ
  ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล
    > ประวัติการตั้งชื่อในไทย
    > กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การตั้งชื่อ-นามสกุล
    > การติดต่อราชการเมื่อ
เด็กคลอด
    > การติดต่อราชการเมื่อ
เปลี่ยนชื่อ
    > หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทย
เป็นอักษรโรมัน
  ค้นหาชื่อดี ฟรี!
  วิเคราะห์ชื่อ-สกุล
  ขอรับบริการตั้งชื่อมงคล
  ขั้นตอนการขอรับบริการ
  ตัวอย่างบริการที่จะได้รับ
  วิธีการชำระเงินค่าครู
  แจ้งการชำระเงินค่าครู
  ตรวจสอบสถานะบริการ
  เข้าสู่ระบบรับชื่อใหม่

ขอรับบริการ ตั้งชื่อมงคล

เข้าสู่ระบบรับชื่อใหม่  คำถามที่พบบ่อย
จำกัดอายุของผู้ใช้บริการหรือไม่ ว่าต้องเป็นเฉพาะเด็กเท่านั้น
>> อ่านคำตอบ


  บอกต่อเว็บดีๆให้กัน
เว็บดี ๆ อย่างนี้ต้องบอกเพื่อน
จาก :
 
ถึง :
 
      หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทย เป็นอักษรโรมัน  
  หน้าหลัก > ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล > หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทย เป็นอักษรโรมัน

ตามประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง ฉบับวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2542 ได้กำหนดไว้ ดังนี้

หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันนี้ เป็นการถอดโดยวิธีถ่ายทอดเสียง (Transcription) เพื่อให้อ่านคำภาษาไทยที่เขียนด้วยอักษรโรมันให้ได้เสียงใกล้เคียง โดยไม่คำนึงถึงการสะกดการันต์ และวรรณยุกต์ เช่น จันทร์ = chan, พระ = phra, แก้ว = kaeo

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ

พยัญชนะไทย อักษรโรมัน ตัวอย่าง
ตัวต้น ตัวสะกด
k k กา = ka , นก = nok
ข ฃ ค ฅ ฆ kh k ขอ = kho , สุข = suk , โค = kho , ยุค = yuk , ฆ้อง = khong , เมฆ = mek
ng ng งาม = ngam , สงฆ์ = song
จ ฉ ช ฌ ch t จีน = chin , อำนาจ = amnat , ฉิ่ง = ching , ชิน = chin , คช = khot , เฌอ = choe
ซ ทร(เสียง ซ) ศ ษ ส s t ซา = sa , ก๊าซ = kat , ทราย = sai , าล = san , ทศ = thot , รักษา = raksa , กฤษณ์ = krit , สี = si , รส = rot
y n ญาติ = yat , ชาญ = chan
ฎ ฑ (เสียง ด) ด d t ฎีกา = dika , กฎ = kot , บัณฑิต = bandit , ษัฑ = sat , ด้าย = dai , เป็ด = pet
ฏ ต t t ปฏิมา = patima , ปรากฏ = prakot , ตา = ta , จิต = chit
ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ th t ฐาน = than , รัฐ = rat , มณฑล = monthon , เฒ่า = thao , วัฒน์ = wat , ถ่าน = than , นาถ = nat , ทอง = thong , บท = bot , ธง = thong , อาวุธ = awut
ณ น n n ประณีต = pranit , ปราณ = pran , น้อย = noi , จน = chon
b p ใบ = bai , กาบ = kap
p p ไป = pai , บาป = bap
ผ พ ภ ph p ผา = pha , พงศ์ = phong , ลัพธ์ = lap , สำเภา = samphao , ลาภ = lap
ฝ ฟ f p ฝั่ง = fang , ฟ้า = fa , เสิร์ฟ = soep
m m ม้าม = mam
y - ยาย = yai
r n ร้อน = ron , พร = phon
ล ฬ l n ลาน = lan , ศาล = san , กีฬา = kila , กาฬ = kan
w - วาย = wai
ห ฮ h - หา = ha , ฮา = ha

หมายเหตุ ::
๑. ในทางสัทศาสตร์ ใช้ h เป็นตัวสัญลักษณ์เพื่อแสดงลักษณะเสียงธนิต (เสียงที่กลุ่มลมพุ่งตามออกมาในขณะออกเสียง) h ที่ประกอบหลัง k p t จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางสัทศาสตร์ดังนี้
  k แทนเสียง ก เพราะเป็นเสียงสิถิล (เสียงที่ไม่มีกลุ่มลมพุ่งออกมาในขณะออกเสียง) kh จึงแทนเสียง ข ฃ ค ฅ ฆ เพราะเป็นเสียงธนิต
p แทนเสียง ป ซึ่งเป็นเสียงสิถิล ph จึงแทนเสียง ผ พ ภ เพราะเป็นเสียงธนิต ไม่ใช่แทนเสียง ฟ
t แทนเสียง ฏ ต ซึ่งเป็นเสียงสิถิล th จึงแทนเสียง ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ เพราะเป็นเสียงธนิต

๒. ตามหลักสัทศาสตร์ ควรใช้ c แทนเสียง จ ซึ่งเป็นเสียงสิถิล และ ch แทนเสียง ฉ ช ฌ ซึ่งเป็นเสียงธนิต ดังที่ใช้กันในภาษาบาลี-สันสกฤต เขมร ฮินดี อินโดนีเซีย และภาษาอื่น ๆ อีกหลายภาษแต่ที่มิได้แก้ไขให้เป็นไปตามหลักสัทศาสตร์ เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ไข้วเขวกับการสะกดและออกเสียงตัว c ในภาษาอังกฤษซึ่งคนไทยมักใช้แทนเสียง ค หรือ ซ ตัวอย่างเช่น จน/จิต หากเขียนตามหลักสัทศาสตร์เป็น con/cit ก็อาจจะออกเสียงตัว c เป็นเสียง ค ในคำว่า con และออกเสียง ช ในคำว่า cit ดังนั้นจึงยังคงใช้ ch แทนเสียง จ ตามที่คุ้นเคย เช่น จุฬา = chula , จิตรา = chittra


ตารางเทียบเสียงสระ

สระ อักษรโรมัน ตัวอย่าง
อะ ,  -ั (อะ ลดลรูป) , รร (มีตัวสะกด) , อา a ปะ = pa , วัน = wan , สรรพ = sap , มา = ma
รร (ไม่มีตัวสะกด) an สรรหา = sanha , สวรรค์ = sawan
อำ am รำ = ram
อิ , อี i มิ = mi , มีด = mit
อึ , อื ue นึก = nuek , หรือ = rue
อุ , อู u ลุ = lu , หรู = ru
เอะ , เ-็ (เอะ ลดรูป) , เอ e เละ = le , เล็ง = leng , เลน = len
แอะ , แอ ae และ = lae , แสง = saeng
โอะ , - (โอะ ลดรูป) , โอ , เอาะ , ออ o โละ = lo , ลม = lom , โล้ = lo , เลาะ = lo , ลอม = lom
เออะ , เ- ิ (เออะ ลดรูป) , เออ oe เลอะ = loe , เหลิง = loeng , เธอ = thoe
เอียะ , เอีย ia เผียะ = phia , เลียน = lian
เอือะ , เอือ uea - * , เลือก = lueak
อัวะ , อัว , - ว- (อัว ลดรูป) ua ผัวะ = phua , มัว = mua , รวม = ruam
ใอ , ไอ , อัย , ไอย , อาย ai ใย = yai , ไล่ = lai , วัย = wai , ไทย = thai , สาย = sai
เอา , อาว ao เมา = mao , น้าว = nao
อุย ui ลุย = lui
โอย , ออย oi โรย = roi , ลอย = loi
เอย oei เลย = loei
เอือย ueai เลื้อย = lueai
อวย uai มวย = muai
อิว io ลิ่ว = lio
เอ็ว , เอว eo เร็ว = reo , เลว = leo
แอ็ว , แอว aeo แผล็ว = phlaeo , แมว = maeo
เอียว iao เลี้ยว = liao
ฤ (เสียง รึ) , ฤา rue ฤษี , ฤาษี = ruesi
ฤ (เสียง ริ) ri ฤทธิ์ = rit
ฤ (เสียง เรอ) roe ฤกษ์ = roek
ฦ , ฦา lue - * , ฦาสาย = luesai

หมายเหตุ ::
๑. ตามหลักเดิม อึ อื อุ อู ใช้ u แทนทั้ง ๔ เสียง แต่เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเสียง อึ อื กับ อุ อู จึงใช้ u แทน อุ อู และใช้ ue แทน อึ อื
๒. ตามหลักเดิม เอือะ เอือ อัวะ อัว ใช้ ua แทนทั้ง ๔ เสียง แต่เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเสียง เอือะ เอือ กับ อัวะ อัว จึงใช้ ua แทน อัวะ อัว และ uea แทน เอือะ เอือ เพราะ เอือะ เอือ เป็นสระประสมซึ่งประกอบด้วยเสียง อึ หรือ อื (ue) กับเสียง อะ หรือ อา (a)
๓. ตามหลักเดิม อิว ใช้ iu และเอียว ใช้ ieu แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์นี้เสียงที่มี ว ลงท้ายและแทนเสียงด้วย o ซึ่งได้แก่ เอา อาว (ao) , เอ็ว เอว (eo) , แอ็ว แอว (aeo) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปในทำนองเดียวกัน อิว ซึ่งเป็นเสียง อิ กับ ว จึงแทนด้วย i + o คือ io ส่วนเสียง เอียว ซึ่งมาจากเสียง เอีย กับ ว จึงแทนด้วย ia + o เป็น iao
* ไม่มีคำประสมด้วยสระเสียงนี้ในภาษาไทยอ้างอิง:
ราชบัณฑิตยสถาน
http://www.royin.go.th

Download:
หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง (.pdf)"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
โหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com


ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล
ประวัติการตั้งชื่อในไทย
กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการตั้งชื่อ-นามสกุล
การติดต่อราชการเมื่อเด็กคลอด
การติดต่อราชการเมื่อเปลี่ยนชื่อ
หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทย เป็นอักษรโรมัน


พิมพ์หน้านี้   

  


 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line id: @thaibabyname (มี @ นำหน้า) หรือ

โทร. 0630638945 (วันจันทร์-ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.)

ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3509900044410

 Copyright © 2000 - 2018 Thaibabyname.com All rights reserved  
ชื่อมงคล - ตั้งชื่อ - ตั้งชื่อลูก - เปลี่ยนชื่อคุณ - ตั้งนามสกุล - ตั้งชื่อมงคลอย่างผู้รู้จริง// Thaibabyname.com